ΚΛΕΙΣΤH

Comprehensive policy frameworks for continuing VET


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Comprehensive policy frameworks for continuing VET

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/04/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στον συντονισμό της παροχής ποιοτικής και προσβάσιμης συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) και να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί σημαντικά η αξιοποίηση περαιτέρω ευκαιριών κατάρτισης, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών στρα­τηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι επιχορηγήσεις θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες των εθνικών αρχών να σχεδιάσουν ή να εφαρμόσουν παρεμβάσεις πολιτικής στον τομέα της ΣΕΕΚ με στόχο τη διασφάλιση της συνοχής και της συνάφειας της προσφοράς κατάρτισης και τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων σε δραστηριότητες μάθησης. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή συναφών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών ενδιαφερομένων και θα βασιστούν στη συμβουλευτική υποστήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη ομοτίμων από μία ή περισσότερες χώρες του προγράμματος Erasmus+ που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις ή που διαθέ­τουν αποτελεσματικές πολιτικές και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παροχή ΣΕΕΚ.
Τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

 • μελέτες σκοπιμότητας, αναθεωρήσεις εθνικών/περιφερειακών/τοπικών κανονισμών σχετικά με τη ΣΕΕΚ, ανάλυση κόστους-ωφέλειας,
 • λεπτομερή σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για τη ΣΕΕΚ,
 • διοργάνωση εθνικών/περιφερειακών/τοπικών επιχειρηματικών φόρουμ με στόχο να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες να επεν­δύσουν στη ΣΕΕΚ,
 • διοργάνωση και/ή συμμετοχή σε διασκέψεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας,
 • εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δράσεις αξιοποίησης και διάδοσης· δραστηριότητες που ... Περισσότερα
 • ανταλλαγή ορθών και/ή καινοτόμων πρακτικών μεταξύ χωρών, για παράδειγμα μέσω στοχευμένων επισκέψεων μελέτης,
 • ερευνητικές δραστηριότητες,
 • προπαρασκευαστικές εργασίες για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων στον τομέα της ΣΕΕΚ μέσω της χρήσης του ΕΚΤ ή άλλων συναφών ταμείων,
 • κοινότητες πρακτικής.

Η διάρκεια των σχεδίων είναι είτε 12 είτε 24 μήνες. Αιτήσεις σχεδίων που προγραμματίζεται να διαρκέσουν για μικρότερο
ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση δεν θα γίνονται δεκτές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση ανά έργο θα είναι μεταξύ 150.000 ευρώ για ένα έτος και 300.000 ευρώ για ένα διετές έργο.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
Ιστοσελίδες: www.llp.org.cy
www.erasmusplus.com
[email protected]
Τηλ: +357 22 448888

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/comprehensive-policy-frameworks-for-continuing-vet_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.