ΚΛΕΙΣΤH

Eurostars Cyprus 2 (Stage 2)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

EUREKA CYPRUS

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά ...

Όνομα Υποπρογράμματος

EUROSTARS CYPRUS

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Eurostars Cyprus 2 (Stage 2)

Κωδικός Αναγνώρισης

EUREKA/EUSTAR/0115

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόµων µικροµεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία µε φορείς του εξωτερικού και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, µέσω της συµµετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τοµείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεµατικές Ενότητες που έχει ορίσει ο Οργανισµός EUREKA.

  ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
  ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
  ΘΕ3. Other Industrial Technologies
  ΘΕ4. Energy Technology
  ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
  ΘΕ6. Biological Sciences
  ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
  ΘΕ8. Agrofood Technology
  ΘΕ9. Measurements and Standards
  ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν µπορούν να αφορούν σε έργα µε δραστηριότητες Βιοµηχανικής (Εφαρµοσµένης) Έρευνας ή/και δραστηριότητες Πειραµατικής Ανάπτυξης. Η διάρκεια των έργων µπορεί να κυµαίνεται από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) µήνες.Τα αποτελέσµατα των έργων αναµένεται να αφορούν στη δηµιουργία νέων ή την ουσιαστική αναβάθµιση υφιστάµενων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή µεθόδων παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησής τους ή/και εισαγωγή τους ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

The Maximum Funding per Project for the Cypriot Partners amounts to 150,000 Euro.
The Maximum Funding per Project for the Cypriot Partners can be increased up to 170,000 Euro when the Project Coordinator of the International Consortium comes from Cyprus.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/09/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης
Τηλέφωνο : 22205052
Tηλεοµοιότυπο : 22205001
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : [email protected]

 

κ. ∆ηµήτρης Ευαγόρου
Τηλέφωνο : 22205000
Τηλεοµοιότυπο : 22205001
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL/news/3774.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.