ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για ποιοτική ψυχαγωγία, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικά

Οι πολιτιστικές /καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου, ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες ποιοτικής ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της γνήσιας Κυπριακής φιλοξενίας.

 

Θεματολόγιο Εκδηλώσεων

Παραστατικές και εικαστικές τέχνες όπως μεταξύ άλλων μουσική, χορός, όπερα, μπαλέτο, θέατρο, εκθέσεις.

 

Στόχοι Σχεδίου

- Η ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών πολιτιστικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ανάπτυξης, καθιέρωσης και εμπλουτισμού ποιοτικών θεσμών εκδηλώσεων εμβέλειας.

- Η προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας πρωτίστως στους ξένους περιηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο αλλά και στους ντόπιους.

- Η συμβολή στους στρατηγικούς στόχους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για άμβλυνση της εποχικότητας και προσέλκυση πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών.

- Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου.

- Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου.

- Η μεγιστοποίηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών.

 

Ένταση της ενίσχυσης

Το ύψος της χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με τις σχετικές διαθέσιμές πιστώσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου ως εξής:

- Για πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης μέχρι και €50.000: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 20% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας €7.500.

- Για πολιτιστική/καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των €50.000: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας €25.000.

 

Σημείωση: Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30/11/2017. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δύναται να εξετάσει αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέχρι τη δέσμευση όλων των σχετικών διαθέσιμων πιστώσεων του Σχεδίου (εντός του 2018).
 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται και δύνανται να αναλάβουν τη διοργάνωση πολιτιστικής/καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην Κύπρο η οποία να ανταποκρίνεται στους στόχους και λοιπές πρόνοιες του Σχεδίου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/11/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Ειρένα Επαμεινώνδου

Τουριστικός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22 691 247

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο:22 691 313

 

 

Ιστοσελίδα

http://media.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.