ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3 - Prospective initiatives - Policy experimentation in school education sector 


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3 - Prospective initiatives - Policy experimentation in school education sector 

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/30/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενθαρρύνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να υποβάλ­λουν προτάσεις για τη δοκιμή καινοτόμων ιδεών πολιτικής και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πρόσληψης, της επιλογής και της προσαρμογής των νέων εκπαιδευτικών που προέρχονται από εναλλακτικές οδούς. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
— Ανάπτυξη επιτόπιων δοκιμών σε σχέση με την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων. Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην
ανάπτυξη μιας στιβαρής βάσης στοιχείων και στη διασφάλιση αξιόπιστων διαδικασιών παρακολούθησης, αξιολόγησης και
υποβολής εκθέσεων με βάση αναγνωρισμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, επεξεργασμένες από έναν ικανό και έμπειρο αξιο­λογητή του αντικτύπου πολιτικής σε διαβούλευση με τους συναφείς εταίρους του σχεδίου. Περιλαμβάνονται (ο κατάλογος
δεν είναι εξαντλητικός): προσδιορισμός και επιλογή του (των) μέτρου(-ων) που θα υποβληθούν σε δοκιμή, καθώς και των δειγμάτων και της δέσμης δράσεων που προβλέπονται· καθορισμός του προσδοκώμενου αντικτύπου του μέτρου με μετρήσι­μους όρους και εκτίμηση της συνάφειάς του ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων με εξαντλητική ανα­ζήτηση παραδειγμάτων από ανάλογες παρεμβάσεις πολιτικής που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χώρας ή στην αλλο­δαπή· καθορισμός αξιόπιστης μεθοδολογίας και δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου του υπό δοκιμή μέτρου σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
— Παράλληλη εφαρμογή των επιτόπιων δοκιμών στις διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο υπό την ηγεσία των αντί­στοιχων ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/03/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης 
22-448888, 22-448891 
[email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.