ΚΛΕΙΣΤH

Eurostars Cyprus


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

EUREKA CYPRUS

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά ...

Όνομα Υποπρογράμματος

EUROSTARS CYPRUS

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Eurostars Cyprus

Κωδικός Αναγνώρισης

EUREKA/EUSTAR/0714

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) που έχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA.
-ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
-ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
-ΘΕ3. Other Industrial Technologies
-ΘΕ4. Energy Technology
-ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
-ΘΕ6. Biological Sciences
-ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
-ΘΕ8. Agrofood Technology
-ΘΕ9. Measurements and Standards
-ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν µπορούν να αφορούν σε έργα µε δραστηριότητες Βιοµηχανικής (Εφαρµοσµένης) Έρευνας ή/και δραστηριότητες Πειραµατικής Ανάπτυξης. Η διάρκεια των έργων µπορεί να κυµαίνεται από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) µήνες. Τα αποτελέσµατα των έργων αναµένεται να αφορούν στη δηµιουργία νέων ή την ουσιαστική αναβάθµιση υφιστάµενων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή µεθόδων παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησής τους ή/και εισαγωγή τους στην αγορά δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) χρόνια.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€350,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης του κυπριακού δικτύου ορίζεται στις 150,000 Ευρώ ανά έργο.
Στην περίπτωση που κυπριακή καινοτόμος ΜΜΕ αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του διεθνικού δικτύου το Ανώτατο Ποσό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει στις 170,000 Ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μαρίνος Πορτοκαλλίδης

email: [email protected]
Τηλ: +357 22 205 052
Φαξ: +357 22 205 001

Σημείο Επαφής EE

Eureka Secretariat, ESE
http://www.eurostars-eureka.eu/home/contactus

 

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/eureka_/eurostars/call.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.