ΚΛΕΙΣΤH

Training of national judges in EU competition law and judical cooperation between national competition law judges


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Training of national judges in EU competition law and judical cooperation between national competition law judges

Κωδικός Αναγνώρισης

DG COMP- A6

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συγχρηματοδοτήσει έργα που αποσκοπούν στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας και της εκπαίδευσης των εθνικών δικαστών στο πλαίσιο της επιβολής των ευρωπαϊκών κανονισμών του ανταγωνισμού.
Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές εφαρμογές τόσο των αντιμονοπωλιακών κανονισμών (Antitrust rules) και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ο τελικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού από τα εθνικά δικαστήρια.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η επίσημη μετάφραση της αναλυτικής περιγραφής παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιδότηση που μπορεί να χορηγηθεί είναι 400.000 ευρώ και η ελάχιστη είναι 10.000 ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/08/2014

Σημείο Επαφής EE

COMP TRAINING [email protected]
European Commission
Directorate General Competition – Unit A.6
HT.4289 - TRAINING OF JUDGES CFP 2014
MADO 20/043
1049 Brussels
Belgium

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.