ΚΛΕΙΣΤH

Support for social dialogue


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for social dialogue

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2014/001

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου για τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και σχετικές προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση του εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, της ποιότητας της εργασίας, της πρόβλεψης, της προετοιμασίας και της διαχείρισης αλλαγών και αναδιάρθρωσης, της πράσινης οικονομίας, της ευελιξίας με ασφάλεια, τις δεξιότητες, της κινητικότητας και της μετανάστευσης, της απασχόλησης των νέων, της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της ισότητας των φύλων,  δράσεις στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, της ενεργούς γήρανσης, της υγιούς παράτασης της επαγγελματικής ζωής, της ενεργούς ένταξης και την αξιοπρεπείας στην εργασία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Έως και το 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης.

Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει έως το 95% του συνολικού κόστους των δράσεων κοινωνικoύ διαλόγου με τη συμμετοχή των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 154 και 155
TFEU, συναντήσεις προετοιμασίας διαπραγματεύσεων (δεύτερο σημείο στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων), ή κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής διαπραγματεύσης του κοινωνικού διαλόγου.
 

Η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 108.000 ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/08/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ελένη Φωτίου
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401696/ +357 22405663
Φαξ.: +357 22670993/ +357 22663788
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]
European Commission – DG EMPL/B.1
J-54 01/004
B – 1049 Brussels
Belgium

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.