ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for operating grants for 2014 judicial cooperation in civil and/or in criminal matters


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for operating grants for 2014 judicial cooperation in civil and/or in criminal matters

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/JCOO-JACC/OG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση για τη δικαστική συνεργασία που αφορά αστικές ή / και ποινικές υποθέσεις έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη".

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη" και να διευκολύνει και να υποστηρίζει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και / ή ποινικές υποθέσεις.
Στον τομέα των αστικών υποθέσεων, οι δραστηριότητες στους τομείς του οικογενειακού δικαίου, διαμεσολάβησης, αστικής κατάστασης, αποτελεσματικής διασυνοριακής επιβολής των απαιτήσεων, αφερεγγυότητας, εταιρικού δικαίου, των ελάχιστων προδιαγραφών του δικονομικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των εγγράφων), την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση μεταξύ των νομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων, η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα είναι υψίστης σημασίας για το 2014.
Στον τομέα των ποινικών υποθέσεων, οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τα δίκτυα αυτά το 2014 πρέπει να συμβάλουν στην προώθηση της κατανόησης και της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτό τον τομέα. Ειδικότερα, στον τομέα της κράτησης θα είναι υψίστης σημασίας για το 2014 οι δραστηριότητες που θα υποστηρίζουν την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα των εναλλακτικών προς την κράτηση, συλλογή (στατιστικών) στοιχείων σχετικά με τη χρήση των εναλλακτικών λύσεων και για τον αριθμό των μεταφορών και την παροχή καθοδήγησης σχετικά με την πρακτικές πτυχές της διαδικασίας εφαρμογής των αποφάσεων του πλαισίου για κράτηση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση για το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη είναι 1,300,000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ, δεν μπορεί να είναι μικρότερh από 75.000 ευρώ ή μεγαλύτερη από 250.000 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2014

Σημείο Επαφής EE

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονική υποβολή - PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
Για ερωτήσεις / διευκρινίσεις:
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.