ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας εξασφάλισης προς το σκοπό αυτό ειδικευμένου εξοπλισμού και δημιουργίας εγκαταστάσεων/υποδομής που διευρύνουν και βελτιώνουν περαιτέρω την δυνατότητα φιλοξενίας ΑμεΑ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω του Σχεδίου  θα επιχορηγείται μέρος του κόστους της δαπάνης για αγορά εξοπλισμού, μηχανισμών και εξαρτημάτων καθώς και για τις απαραίτητες οικοδομικές και άλλες εργασίες που θα βελτιώσουν και αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων και θα εμπλουτίσουν τη συνολική εμπειρία των ΑμεΑ που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις των αδειοδοτημένων από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  Ανεξάρτητα από την υπάρχουσα/υφιστάμενη υποδομή, σαν αποτέλεσμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων/εργασιών η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα πρέπει απαραίτητα να καλύψει τους κοινόχρηστους της χώρους κατά τρόπο ώστε αυτή να καθίσταται προσβάσιμη για τα ΑμεΑ, να διαθέτει κατ’ ελάχιστο ένα κοινόχρηστο συγκρότημα αποχωρητηρίου χωρίς διάκριση φύλου,  για χρήση από ΑμεΑ και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων  για αποκλειστική χρήση από ΑμεΑ ίσο τουλάχιστο με 3% των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης της επιχείρησης (με ελάχιστο αριθμό δύο χώρους στάθμευσης). Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, δαπάνες  για τις εργασίες προσαρμογής υπνοδωματίων και λουτρών, διαμόρφωσης των χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ, τη δημιουργία ραμπών/κεκλιμένων δαπέδων με μέγιστη κλίση 6%, την αγορά ειδών υγιεινής, μηχανισμών καθέλκυσης/ ανέλκυσης στη κολυμβητική δεξαμενή, χειρολισθήρων, ανακλινόμενων και σταθερών χειρολαβών και ειδών υγιεινής για ΑμεΑ με τα σχετικά εξαρτήματα και τυχόν αμοιβές αρχιτεκτόνων/ πολιτικών μηχανικών.  Το Σχέδιο δεν καλύπτει εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποίησης προτού η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή που αφορούν σημαντικές ανακαινίσεις που περιλαμβάνουν επεκτάσεις στον αριθμό δωματίων, νοουμένου ότι η δημιουργία διευκολύνσεων για ΑμεΑ αποτελεί νομική υποχρέωση του επιχειρηματία.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση επαρχιακό Γραφείο Επιθεωρητών του Οργανισμού ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό αρχιτεκτονικά σχέδια για θεώρηση, στα οποία θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη και η προτεινόμενη υποδομή και εξοπλισμός για ΑμεΑ. Στη συνέχεια, εφόσον προσαρμοστούν σε τυχόν παρατηρήσεις του Οργανισμού, θα επισυνάπτονται επί του εντύπου της αίτησης.  Επιπλέον, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών/βελτιώσεων, με τις ανάλογες γραπτές προσφορές και μελέτες. Με την παραλαβή της αίτησης ο Οργανισμός θα αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτεινόμενες εργασίες. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, οι εγκριθείσες παρεμβάσεις θα πρέπει να αποπερατωθούν μέχρι την 31.12.2014 ή επτά (7) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, οποιαδήποτε εκ των δύο ημερομηνιών προηγηθεί. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο δικαιούχος ενημερώνει τον Οργανισμό υποβάλλοντας τα τιμολόγια και τις αποδείξεις πληρωμών για τις εγκριθείσες παρεμβάσεις, πιστοποιητικό εκτέλεσης των εργασιών από τον αρχιτέκτονα/ πολιτικό μηχανικό του έργου, καθώς και τις απαιτούμενες Βεβαιώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, την Υπηρεσία ΦΠΑ και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η καταβολή της επιχορήγησης διενεργείται κατόπιν επιβεβαιωτικής επιθεώρησης. Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μη τοπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περί ήσσονος σημασίας (de minimis) Κανονισμών της ΕΕ.

Για πλήρη ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου καλείστε όπως επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Επιθεωρητών ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.visitcyprus.biz.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€55,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της επιχορήγησης για την παρούσα προκήρυξη έχει καθοριστεί στο 70% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €25,000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα δικαιούχοι του Σχεδίου είναι: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι καταταγμένες και να έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2013 ή/και 2014 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/07/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Α’

email: [email protected]

τηλ: +357 22 691 204

φαξ: +357 22 338541

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.