ΚΛΕΙΣΤH

KA3 - Prospective initiatives - European policy experimentation


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

KA3 - Prospective initiatives - European policy experimentation

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 10/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενθαρρύνει την εκτίμηση του συστημικού αντικτύπου μέτρων καινοτόμων πολιτικών μέσω επιτόπιων δοκιμών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση επιδιώκει τη συμμετοχή δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου από τις επιλέξιμες χώρες στη συλλογή και αξιολόγηση σχετικών στοιχείων για την υποστήριξη και παρακολούθηση της μεταρρύθμισης πολιτικής μέσω έγκυρων και αναγνωρισμένων μεθόδων αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε επιτόπιες δοκιμές μεγάλης κλίμακας.

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

— να προωθήσει τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε ανώτατο επίπεδο προκειμένου να δοκιμαστούν και να βελτιωθούν συστήματα, δομές και διαδικασίες εφαρμογής πολιτικών, με ενδεχομένως σημαντικό αντίκτυπο,

— να διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση ουσιαστικών στοιχείων τα οποία θα παράσχουν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να αξιολογούν και να παρακολουθούν την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών,

— να προσδιορίσει τα κεντρικά κριτήρια και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών,

— να διευκολύνει τη δυνατότητα μεταβίβασης και την επεκτασιμότητα.

Οι θεματικές προτεραιότητες για την παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:

— αξιολόγηση εγκάρσιων δεξιοτήτων στη βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

— πρακτική επιχειρηματική εμπειρία στο σχολείο

— συνεργασία σε καινοτόμες μεθόδους ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/02/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: www.youth.org.cy, [email protected],Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Links: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://www.llp.org.cy/
http://www.youth.org.cy
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.