ΚΛΕΙΣΤH

KA3 - Support for Policy Reform/National Authorities for Apprenticeships


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

KA3 - Support for Policy Reform/National Authorities for Apprenticeships

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 13/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της θέσπισης ή του εκσυγχρονισμού προγραμμάτων μαθητείας στο πλαίσιο συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η πρόσκληση ενθαρρύνει την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας κατάρτισης υπό τη μορφή μαθητείας και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αριστείας στη μάθηση στη βάση της εργασίας στον τομέα της ΕΕΚ μέσω συμπράξεων μεταξύ εθνικών αρχών αρμόδιων για θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και οικονομίας, κοινωνικών εταίρων, σχετικών ενδιάμεσων οργανισμών (όπως εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, επαγγελματικές και κλαδικές ενώσεις), παρόχων ΕΕΚ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εθνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για συστήματα μαθητείας, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε συστήματα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε κάθε χώρα του προγράμματος Erasmus+, ή σε οργανισμούς που διορίζονται από τις εθνικές αρχές.

Η άμεση συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών διασφαλίζει ότι τα προγράμματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εθνικές μεταρρυθμίσεις, διαμορφώνοντας προγράμματα μαθητείας υψηλής ποιότητας, και μπορεί να συνδεθεί με το έργο της ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας και τη συνέχεια που δίνεται στην ανακοίνωση της Bruges (Bruges Communiqué). Κάθε επιμέρους πρόγραμμα θα βασιστεί στις πρακτικές μίας ή περισσότερων χωρών του προγράμματος Erasmus+, αξιοποιώντας έτσι τη μεταφορά γνώσεων και πείρας. Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο θέμα της μαθητείας σε εθνικό επίπεδο, όπως κοινωνικών εταίρων (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων), σχολών ΕΕΚ, μεμονωμένων εταιρειών και ενδιάμεσων οργανώσεων, θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο ποιότητας της πρόσκλησης.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να έχουν σαφή αναφορά και να ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό σε προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση ή την ενίσχυση προγραμμάτων μαθητείας. Οι δραστηριότητες διεξάγονται από αρμόδιους ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσοστό 75% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/03/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/06/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: www.youth.org.cy, [email protected], Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Links: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://www.llp.org.cy/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.