ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο επιχορήγησης για την αναβάθμιση των εγκεκριμένων εξωτερικών υπαίθριων χώρων Κέντρων Αναψυχής


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης για την αναβάθμιση των εγκεκριμένων εξωτερικών υπαίθριων χώρων Κέντρων Αναψυχής

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω του Σχεδίου επιχορηγείται μέρος του κόστους της δαπάνης για αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής. Οι προτεινόμενες αλλαγές και εργασίες θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και να συνάδουν με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης, καθώς και με το  ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Μέσω του Σχεδίου επιχορηγείται η αντικατάσταση όλου του κινητού ευτελούς ή και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού/επίπλωσης (π.χ. τραπέζια, καρέκλες). Η παρέμβαση αυτή θεωρείται ως απαραίτητη ελάχιστη ενέργεια για σκοπούς επιχορήγησης στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου και φέρει Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 50%. Επιπλέον, επιχορηγείται η αντικατάσταση και απομάκρυνση παλαιών ή φθαρμένων ή ευτελών πινακίδων (ΣΒ 5%) ή/και η αντικατάσταση και απομάκρυνση, συντήρηση/αναβάθμιση λοιπού εξοπλισμού/επίπλωσης (ΣΒ 15%) του εγκεκριμένου εξωτερικού χώρου ή/και τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων (ΣΒ 10%).  Επιπλέον ΣΒ έχει και αριθμός κριτηρίων (γεωγραφική τοποθεσία 5%-10%, προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρίες 5%, εντός διατηρητέας/ παραδοσιακή οικοδομής ή εν λειτουργία για πάνω των επτά ετών 5%).  Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση μίας αίτησης αποτελεί η εξασφάλιση ελάχιστης συγκεντρωτικής βαθμολογίας επιλέξιμων παρεμβάσεων και κριτηρίων 67%. Το Σχέδιο δεν καλύπτει εργασίες που έχουν  πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποίησης προτού η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση επαρχιακό Γραφείο Επιθεωρητών του Οργανισμού ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών/βελτιώσεων στους υφιστάμενους εγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους του Κέντρου, με τις ανάλογες γραπτές προσφορές. Με την παραλαβή της αίτησης ο Οργανισμός θα αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτεινόμενες εργασίες. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, οι εγκριθείσες παρεμβάσεις θα πρέπει να αποπερατωθούν εντός τεσσάρων μηνών, ή μέχρι την 31.12.2014, οποιαδήποτε εκ των δύο ημερομηνιών προηγηθεί.  Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο δικαιούχος ενημερώνει τον Οργανισμό υποβάλλοντας τα τιμολόγια για τις εγκριθείσες παρεμβάσεις, καθώς και τις απαιτούμενες Βεβαιώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, την Υπηρεσία ΦΠΑ και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η καταβολή της επιχορήγησης διενεργείται κατόπιν επιβεβαιωτικής επιθεώρησης.

Για πλήρη ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου καλείστε όπως επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Επιθεωρητών ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.visitcyprus.biz.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€125,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της επιχορήγησης για την παρούσα προκήρυξη έχει καθοριστεί στο 60% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €5,000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών

Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Eπιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν αυτοτελή Κέντρα Αναψυχής. Τα Κέντρα Αναψυχής τους πρέπει να είναι καταταγμένα και να έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2013 ή/και 2014 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. Αφορούν πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Του σχεδίου εξαιρούνται επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή που αποτελούν μέρος αλυσίδας δικαιοχρησίας (franchise).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/06/2014

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

Η ημερομηνία προκήρυξης είναι ενδεικτική/εκτιμώμενη.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Σάββας Χατζηκύρου

Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας Α’

email: [email protected]

τηλ: +357 22 691281

φαξ: +357 22 338541

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.