ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής Κέντρων Αναψυχής


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής Κέντρων Αναψυχής

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας μέσω της επιχορήγησης δικαιούχων επιχειρηματιών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω του Σχεδίου  θα επιχορηγείται μέρος του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής Κέντρων Αναψυχής. Η προτεινόμενη βελτίωση και αναβάθμιση πρέπει να είναι γενική και ολοκληρωμένη και να περιλαμβάνει όλο τον παλαιό και ευτελή εξοπλισμό και εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το υφιστάμενο συγκρότημα των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.

Το Σχέδιο δεν καλύπτει εργασίες που έχουν  πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποίησης προτού η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.  Ο κάθε ενδιαφερόμενος/δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση επαρχιακό Γραφείο Επιθεωρητών του Οργανισμού ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών/βελτιώσεων στους υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής του Κέντρου και αναλυτική κοστολόγηση της δαπάνης. Με την παραλαβή της αίτησης ο Οργανισμός θα αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτεινόμενες εργασίες. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, οι εγκριθείσες παρεμβάσεις θα πρέπει να αποπερατωθούν εντός τεσσάρων μηνών, ή μέχρι την 31.12.2014, οποιαδήποτε εκ των δύο ημερομηνιών προηγηθεί. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο δικαιούχος ενημερώνει τον Οργανισμό υποβάλλοντας τα τιμολόγια για τις εγκριθείσες παρεμβάσεις, καθώς και τις απαιτούμενες Βεβαιώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, την Υπηρεσία ΦΠΑ και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η καταβολή της επιχορήγησης διενεργείται κατόπιν επιβεβαιωτικής επιθεώρησης. Για πλήρη ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου καλείστε όπως επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Επιθεωρητών ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.visitcyprus.biz.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€100,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της επιχορήγησης για την παρούσα προκήρυξη έχει καθοριστεί στο 60% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €4,000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών

Συγκεκριμένα Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν αυτοτελή Κέντρα Αναψυχής. Τα Κέντρα Αναψυχής τους πρέπει να είναι καταταγμένα και να έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2013 ή/και 2014 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. Του Σχεδίου εξαιρούνται επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή που αποτελούν μέρος αλυσίδας δικαιοχρησίας (franchise).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/06/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Α’

email: [email protected]

τηλ: +357 22 691204

φαξ: +357 22 338541

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.