ΚΛΕΙΣΤH

ICT 2014 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ICT 2014 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-ICT-2014-1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): ICT-01-2014: Smart Cyber-Physical Systems ICT-02-2014: Smart System Integration ICT-03-2014: Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies ICT-05-2014: Smart Networks and novel Internet Architectures ICT-06-2014: Smart optical and wireless network technologies ICT-07-2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services ICT-09-2014: Tools and Methods for Software Development ICT-11-2014: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation) ICT-13-2014: Web Entrepreneurship ICT-15-2014: Big data and Open Data Innovation and take-up ICT-17-2014: Cracking the language barrier ICT-18-2014: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs ICT-21-2014: Advanced digital gaming/gamification technologies ICT-22-2014: Multimodal and Natural computer interaction ICT-23-2014: Robotics ICT-26-2014: Photonics KET ICT-29-2014: Development of novel materials and systems for OLED lighting ICT-31-2014: Human-centric Digital Age ICT-32-2014: Cybersecurity, Trustworthy ICT ICT-33-2014: Trans-national co-operation among National Contact Points ICT-35-2014: Innovation and Entrepreneurship Support

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι μελλοντικές λύσεις για τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις θα απαιτήσουν την ανάπτυξη των κύριων τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, συστατικών στοιχείων και συστημάτων των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και την επικοινωνιακή υποδομή (συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος). Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνολογίες για ελπιδοφόρες λύσεις σε σημαντικούς τομείς και εφαρμογές για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, εξασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία της ΕΕ παραμένει ισχυρή στις βασικές τεχνολογίες που βρίσκονται στη βάση των μελλοντικών αλυσίδων αξίας, και στοχεύοντας στην  πρόοδο που θα πρέπει να επιτευχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας.

 

Πιο λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€658,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%-100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/04/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/
http://een.ec.europa.eu/services/going-international

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.