ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-SPIRE-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) SPIRE-02-2014: Adaptable industrial processes allowing the use of renewables as flexible feedstock for chemical and energy applications, (2) SPIRE-03-2014: Improved downstream processing of mixtures in process industries, (3) SPIRE-01-2014: Integrated Process Control, (4) SPIRE-04-2014: Methodologies, tools and indicators for cross-sectorial sustainability assessment of energy and resource efficient solutions in the process industry.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

SPIRE-02-2014: Adaptable industrial processes allowing the use of renewables as flexible feedstock for chemical and energy applications
Τα έργα θα πρέπει να αναπτύξουν νέες διαδικασίες ή βελτιωμένες προσεγγίσεις αξιοποίησης που θα παρέχουν αποτελεσματική βιομάζα, υπόλειμμα και τη μετατροπή των αποβλήτων ( βιομάζα ή προ-επεξεργασία για περαιτέρω εξευγενισμό ), ενώ θα αναπτύσσουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα και σχετικό εξοπλισμό για μεταγενέστερη χρήση.
Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

SPIRE-03-2014: Improved downstream processing of mixtures in process industries
Τα έργα αναμένεται να πραγματοποιήσουν δράσεις επίδειξης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα που να στοχεύουν στο να αποδείξουν τη βιομηχανική σημασία και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων τεχνολογιών και να αποδείξουν την ενδεχόμενη ένταξη σε υφιστάμενες μονάδες.
Τύπος δράσης: Δράσεις καινοτομίας

SPIRE-01-2014: Integrated Process Control
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να επιδείξουν τις προτεινόμενες τεχνολογίες και τα συστήματα ελέγχου σε σχετικά βιομηχανικά περιβάλλοντα, για να αποδειχθεί η τεχνική εφικτότητα και οικονομική τους βιωσιμότητα.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SPIRE-04-2014: Methodologies, tools and indicators for ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€60,300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%-100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/03/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
 
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2014. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.