ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ


Περίληψη

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιοτήτων:

 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Περιγραφή Προγράμματος

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η συμβολή στην υλοποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Η  βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.
 • Η διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων , λόγω χάρη για στρατηγικές και έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η  συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και  ενσωμάτωση.

 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ειδικοί στόχοι είναι

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής , κυρίως μέσω της ανάπτυξης,, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομέων, όπου δει, προσεγγίσεων βασισμένων στο οικοσύστημα.
 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που βασίζονται στο οικοσύστημα, με προτεραιότητα, όπου δει, σε όσα εφαρμόζουν προγέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.
 • Η  διεκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα, λόγου χάρη για στρατηγικές και έργα προσαρμογής  στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα, όπου δει, στις προσεγγίσεις που βασίζοναι στο οικοσύστημα.
 • Η  συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση.

 

Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της ευαισθητοποίησης για κλιματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική  που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του κλίματος, και η προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπυξη.
 • Η υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του κλίματος, και η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ των συμμετέχοντων και της εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση και συμβολή για αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

Η προώθηση της βελτίωσης της κλιματικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβνομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή του.

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €864,163,750
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 55%-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι: 

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος / Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κα Μαριλένα Παπασταύρου

Λειτουργός Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο: 22 408926

Ηλεκτρονική διεύθυνσηl: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Φαξ: 22 774945

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


Προσκλήσεις Yποπρογράμματος

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 13   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4
Next Page


Κωδικός: 2725


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 2974


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 2977


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 2726


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 13   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter