ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Περίληψη

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
 • Φύση και Βιοποικιλότητα
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Περιγραφή Προγράμματος

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η Ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, για περιβαλλοντικές προκλήσεις, που προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, περιλαμβανομένου και του σεβασμού για τον δεσμό που υπάρχει μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, και η υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένου και του χάρτη πορείας που οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.
 • Η Υποστήριξη της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και του αέρα.
 • Η Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης και η εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

 

Φύση και βιοποικιλότητα

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η Συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένης και της Στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κυρίως μέσω της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων.
 • Η Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.
 • Η Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη , εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα εντός και έκτος της Ένωσης.

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η Προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης  υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος, και προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και νέων προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης.
 • Η Υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος, και διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμων συνεργασίας μεταξύ παραγόντων και εκπαίδευσης.
 • Η Προώθηση και συμβολή για την αποτελεματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και επιβολή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.
 • Η Προώθηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή τους.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €2,592,491,250
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 55%-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι: 

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος/ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κύπρος)

Κα Μαριλένα Παπασταύρου

Λειτουργός Περιβάλλοντος

Telephone: 22 408926

E-mail: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Fax: 22 774945

Σημείο Επαφής EE

ΓΔ Περιβάλλοντος

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm


Προσκλήσεις Yποπρογράμματος

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 22   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page


Κωδικός: 2723


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 2722


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2014


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 2781


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014


Μη - κυβερνητικές οργανώσεις ( ΜΚΟ ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος ή / και στη δράση για το κλίμα μπορούν να υποβάλουν ...
Κωδικός: 2720


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 22   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter