Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας


Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αλληλοσυμπληρώνονται και στηρίζουν την ανάκαμψη στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο

  • βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία
  • στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους
  • χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές
  • διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση.

Tο Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους.

  • Κάθε χώρα λαμβάνει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου, ανάλογα με το μέγεθος του αλιευτικού της τομέα.
  • Στη συνέχεια, καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο διευκρινίζει πώς σκοπεύει να δαπανήσει τους χορηγηθέντες πόρους.
  • Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.
  • Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία 2014-2020» για στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας της Δημοκρατίας της Κύπρος (ΕΠ) στοχεύει στην επίτευξη των βασικών προτεραιοτήτων εθνικής ανάπτυξης, μαζί με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΠ ασχολείται με τη γενική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και υποστηρίζει πλήρως τις προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΘΑ. Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (μέσω των επενδύσεων που επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, διαφοροποίηση νέων ειδών με καλές προοπτικές, νέα προϊόντα και επέκταση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε νέες αγορές του εξωτερικού, διατήρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των επενδύσεων στις αντίστοιχες κοινές υποδομές), καθώς και για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.

 

Σημείωση: Οι προσκλήσεις που παρουσιάζονται στην κατηγορία των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ αφορούν Προσκλήσεις που ανακοινώνει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο αρμόδιος Εκτελεστικός Φορέας.

Για τις προσκλήσεις αυτές μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/easme/en/funding-opportunities

Συνολικός Προϋπολογισμός: €5 δις

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι: 

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Κωδικός: 4029


Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017


Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της δράσης EUMSSAP 2.1.4 με την παροχή υποστήριξης στις θαλάσσιες αρχές ...
Κωδικός: 4056


Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2017


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη σχεδίων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αποκτήσουν εμπειρία σε νέους ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter