ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)


Περίληψη

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους €3.137 δις. Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, διατηρώντας παράλληλα πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο θα συνεισφέρει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου,
  • ένταξη και νόμιμη μετανάστευση στα κράτη μέλη,
  • ενδυνάμωση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη,
  • ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Περιγραφή Προγράμματος

To Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στοχεύει στην παροχή οικονομικών πόρων για τις δραστηριότητες και τη μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ). To ΕΔΜ έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατικών αρχών της ΕΕ σχετικά με την παροχή ενημερωμένης, αντικειμενικής, και αξιόπιστης πληροφόρησης σε ότι αφορά την μετανάστευση και το άσυλο, με σκοπό την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (περίπου 88%) θα διοχετευθεί μέσω κοινής διαχείρισης. Τα μέλη της ΕΕ θα εφαρμόσουν πολυετή εθνικά προγράμματα, που καλύπτουν το σύνολο της περιόδου 2014-20. Τα προγράμματα αυτά θα ετοιμαστούν, θα εφαρμοστούν, θα παρακολουθηθούν και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Περίπου 11% από το ποσό που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης θα διατεθεί για ειδικές δράσεις (που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των μελών της ΕΕ και θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ένωσης) και θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης.

Το υπόλοιπο 12% του συνολικού ποσού θα διαιρεθεί μεταξύ των δράσεων της Ένωσης και της Βοήθειας Έκτακτης ανάγκης, που θα υλοποιηθεί με την άμεση διαχείριση στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, όπως την βελτίωση των υπηρεσιών φιλοξενίας και υποδοχής των αιτούντων στο άσυλο, τις εκστρατείες ενημέρωσης σε χώρες μη-μέλη της ΕΕ σχετικά με τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, την εκπαίδευση και την γλωσσική κατάρτιση για τους μη-υπηκόους της ΕΕ, την βοήθεια σε ευάλωτα άτομα που ανήκουν στις ομάδες-στόχους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ΕΕ και της κατάρτισης για το προσωπικό σε θέματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €3.137 δις
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: '90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι: 

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής:  01/01/2014

Λήξη Υποβολής:  31/12/2020

Σημείο Επαφής EE

HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

https://ec.europa. ...
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Κωδικός: 3711


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω συνεργασιών μεταξύ των ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter