ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Περίληψη

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής. 


Περιγραφή Προγράμματος

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει δικό της προϋπολογισμό, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της προπαρασκευαστικής δράσης

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (8 αποτελέσματα)


OPEN KNOWLEDGE TECHNOLOGIES: MAPPING AND VALIDATING KNOWLEDGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4115 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας πανευρωπαϊκής τεχνολογίας μάθησης και αξιολόγησης. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ενσωματώσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη των μη γνωστικών δεξιοτήτων, ελέγχοντας και πιλοποιώντας τους για ...

THE EUROPEAN DEFENCE RESEARCH RUNWAY / The European Defence Research Runway – Part I

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4086 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Η δράση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της στρατηγικής τεχνολογικής πρόβλεψης στον τομέα της άμυνας των επιμέρους κρατών μελών και της ΕΕ, μέσω κοινών δραστηριοτήτων τεχνολογικής πρόβλεψης που θα  υποστηρίζονται από μεθοδολογίες όπως η σάρωση στο ορίζοντα, η τεχνολογική παρακολούθηση, ...

Force protection and advanced soldier systems beyond current programmes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4087 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του σε πολυεθνικά, λιγότερο προβλέψιμα και πολύ δυναμικά περιβάλλοντα. Το θέμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι η διερεύνηση η επίδειξη ενός δυναμικού τρόπου ...

Pilot Project - European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and socio-economic impact for the empowerment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4192 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ευρέως ένας διαδραστικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και ένας ηλεκτρονικός χάρτης της Ευρώπης που θα συνοψίζει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την ...

Pilot Project: Application of Web Accessibility Requirements in Web-authoring Tools and Platforms by Default

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4216 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει άμεσα τη θέσπιση των σχετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 v1.1.2 χορηγώντας επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή άλλες μη κερδοσκοπικές ομάδες που είναι πρόθυμες να ...

Technological demonstrator for enhanced situational awareness in a naval environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4088 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2017

Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης επικεντρώνεται σε προτάσεις που καταργούν με πειστικό τρόπο τα τεχνολογικά εμπόδια και συνδυάζουν την καινοτομία και την ολοκλήρωση, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επίγνωση της κατάστασης σε ένα ναυτικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό, ...

Pilot Project - Digital enablers in SMEs: support for digitalisation to enhance SMEs' capacity to go international and innovate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4696 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αντιμετωπίσει την έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι να ταιριάξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσανατολισµένες στην ...

Preparatory Action - Digital Transformation of European Industry

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4697 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής, συντονισμένης και βιώσιμης προσέγγισης για την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών που ενδιαφέρονται για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς κύκλους, ερευνητικούς οργανισμούς και κοινωνία των ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.