ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περίληψη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών σε επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, κατά την ειρηνική περίοδο.


Περιγραφή Προγράμματος

Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται κυρίως από:

 • το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης - Monitoring and Information Center (MIC) στις Βρυξέλλες,
 • το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης - Common Emergency Communication and Information System - CECIS,
 • τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους και
 • το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμόνων.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€223,776,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50% - 95%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
τηλ.: +357 22 403448
φαξ: +357 22 315638

Σημείο Επαφής EE

DG Humanitarian Aid & Civil Protection:
http://ec.europa.eu/echo/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanismΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5208 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την συγχρηματοδότηση σχεδίων άσκησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2993 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας Ασκήσεις 2015 αποσκοπεί στη στήριξη ασκήσεων που προσομοιώνουν την κατάσταση και τις συνθήκες των σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ( που οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ) .


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.