ΚΛΕΙΣΤH

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία»


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και αποτελεί ένα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία»

Κωδικός Αναγνώρισης

SOCIALINNO/0617

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους.

 

Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση των κοινωνικών πτυχών που υπάρχουν στις υφιστάμενες μείζονες προκλήσεις ανά το παγκόσμιο (όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, κ.α.), έχει οδηγήσει σταδιακά, κατά τα τελευταία χρόνια, στην ανάδειξη της σημαντικότητας που έχει η κοινωνική καινοτομία για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων.

 

Η κοινωνική καινοτομία, πραγματώνεται, κατά κανόνα, μέσα από προσεγγίσεις:

 • Ανοικτές, σε ό,τι αφορά στην ανταλλαγή και την ιδιοκτησία της γνώσης.
 • Δια-θεματικές και ολοκληρωμένες, με γνώμονα την επίλυση του προβλήματος.
 • Συμμετοχικές και ενδυναμωτικές, ως προς το ρόλο των πολιτών και των χρηστών.
 • Καθοδηγούμενες από την ανάγκη / ζήτηση, παρά την προσφορά.
 • Συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

 

Υλοποιείται, δε, κατά κανόνα, με τη συμμετοχή όλων των τομέων δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου: (i) του δημόσιου τομέα, (ii) του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς, (iii) των επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και (iv) της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κοινωνικά ενεργών ατόμων και επιχειρηματιών.

 

Το Πρόγραμμα ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€600.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο - €100,000

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/10/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

κα Μάρσια Τριλλίδου

Επιστημονικός Λειτουργός

τηλ.: +357 22 205071, 205000

email: [email protected]

φαξ: +357 22 205001

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.