ΠρόσκλησηΠρογράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία»

Κωδικός Αναγνώρισης: SOCIALINNO/0617

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους.

 

Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση των κοινωνικών πτυχών που υπάρχουν στις υφιστάμενες μείζονες προκλήσεις ανά το παγκόσμιο (όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, κ.α.), έχει οδηγήσει σταδιακά, κατά τα τελευταία χρόνια, στην ανάδειξη της σημαντικότητας που έχει η κοινωνική καινοτομία για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων.

 

Η κοινωνική καινοτομία, πραγματώνεται, κατά κανόνα, μέσα από προσεγγίσεις:

 • Ανοικτές, σε ό,τι αφορά στην ανταλλαγή και την ιδιοκτησία της γνώσης.
 • Δια-θεματικές και ολοκληρωμένες, με γνώμονα την επίλυση του προβλήματος.
 • Συμμετοχικές και ενδυναμωτικές, ως προς το ρόλο των πολιτών και των χρηστών.
 • Καθοδηγούμενες από την ανάγκη / ζήτηση, παρά την προσφορά.
 • Συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

 

Υλοποιείται, δε, κατά κανόνα, με τη συμμετοχή όλων των τομέων δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου: (i) του δημόσιου τομέα, (ii) του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς, (iii) των επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και (iv) της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κοινωνικά ενεργών ατόμων και επιχειρηματιών.

 

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» επικεντρώνεται στην προώθηση έργων για σχεδιασμό και ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση μιας αναγνωρισμένης νέας ή μη επαρκώς καλυπτόμενης κοινωνικής ανάγκης στην Κύπρο.

 

Τα έργα, πέραν της αναγνώρισης και της ανάλυσης του προβλήματος και την επινόηση της ιδέας, πρέπει υποχρεωτικά να προχωρούν στο στάδιο εφαρμογής της λύσης σε πιλοτική λειτουργία ή στο στάδιο της δοκιμής και επικύρωσης της λύσης σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, για περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις. Τα έργα πρέπει να τεκμηριώνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του δεδομένου προβλήματος σε σύγκριση με υπάρχουσες λύσεις και να δημιουργούν μια μετρήσιμη βελτίωση, σε όρους αποτελεσμάτων, των συνθηκών της κοινωνικής ομάδας στόχου. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχύουν τη δράση των δικαιούχων φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο και να διευκολύνουν και να ενδυναμώνουν τη δημιουργία νέων ρόλων και σχέσεων ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους, αναπτύσσοντας εργαλεία και ικανότητες και/ή οδηγώντας σε καλύτερη χρήση των εργαλείων και πόρων. Τέλος, πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που θα προκύψουν μέσα από το έργο σε βάθος χρόνου.

 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των έργων κοινωνικής καινοτομίας αναμένεται ότι θα βασίζεται, μεταξύ άλλων στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Καινοτομία:  Κοινωνική Ανάγκη (Το έργο απευθύνεται σε ένα συνήθως μη αντιμετωπιζόμενο ή μη επαρκώς καλυπτόμενο κοινωνικό πρόβλημα ή ανάγκη της κοινωνίας) / Λύση (Το έργο τεκμηριώνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της εν λόγω κοινωνικής ανάγκης με τρόπο μετρήσιμο και πιο αποτελεσματικό από άλλες υπάρχουσες λύσεις) / Υλοποίηση (Το έργο υλοποιείται μέσω μιας νέας φύσης συνεργασίας ή μηχανισμού διακυβέρνησης και/ή με τη συμμετοχή μη συνήθων παικτών και συμμετεχόντων).
 • Σκοπός: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας κοινωνικής πρόκλησης ή υπάρχουσας ανάγκης της κοινωνίας.
 • Εργαλεία / Μέσα: Εντοπίζεται κοινωνικός χαρακτήρας ή διάσταση στον τρόπο διασφάλισης των ανθρώπινων, οικονομικών, τεχνικών και/ή διοικητικών πόρων που χρησιμοποιούνται για το Έργο.
 • Συμμετοχή: Το έργο έχει έντονο το στοιχείο της εμπλοκής και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και τελικών χρηστών.
 • Κλιμάκωση / Επέκταση: Έχοντας υπολογίσει την προστιθέμενη αξία και το όφελος που θα προκύψει από το έργο, τα εν λόγω στοιχεία αξιοποιούνται για τους σκοπούς του έργου ή προς όφελος άλλων πρωτοβουλιών και έργων. Επίσης, τεκμηριώνεται η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του έργου σε  περιφερειακό, τομεακό και/ή εθνικό επίπεδο.
 • Βιωσιμότητα: Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων και/ή της λύσης που προκύπτουν μέσα από το έργο σε βάθος χρόνου.

 

Η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας με κατ΄ ελάχιστον δύο (2) Φορείς για την υλοποίηση των έργων Κοινωνικής Καινοτομίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που υπάρχει φορέας ο οποίος εκπροσωπεί την κοινωνική ομάδα στόχου, συνιστάται να συμμετέχει ως Ανάδοχος Φορέας.  

 

Για την επιλογή των έργων θα υιοθετηθεί η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up). Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα δύναται να τυγχάνουν εφαρμογής σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία, ενώ επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα δύναται να αξιοποιηθεί και για θέματα με κοινωνικές διαστάσεις, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το κυπριακό πρόβλημα και/ή μια ενδεχόμενη λύση.

 

Στα έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το Πρόγραμμα, η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας του έργου αποτελεί βασική υποχρέωση η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €600.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο - €100,000

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

κα Μάρσια Τριλλίδου

Επιστημονικός Λειτουργός

τηλ.: +357 22 205071, 205000

email: trillidou@research.org.cy

φαξ: +357 22 205001

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/callsΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter