ΠρόσκλησηΠρογράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία»

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία»

Κωδικός Αναγνώρισης: OPPORTUNITY/0916

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Στόχος του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» είναι να παρέχει μία δεύτερη ευκαιρία σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο Ενότητες:

(α) την Ενότητα «Νέοι – 2η Ευκαιρία», και

(β) την Ενότητα «SME Instrument – 2η Ευκαιρία».

 

Μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώκεται από τη μία η ένταξη ή και η βέλτιστη αξιοποίηση νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου και από την άλλη η υλοποίηση διεθνώς ανταγωνιστικών έργων καινοτομίας από κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

 

Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως κίνητρο για τη συμμετοχή κυπριακών φορέων και φυσικών προσώπων σε συγκεκριμένες δράσεις του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ.

 

Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΙΠΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία», θα πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

 

Ενότητα «Νέοι – 2η Ευκαιρία»

Στην Ενότητα αυτή υποστηρίζεται η ένταξη νέων επιστημόνων στο σύστημα ΕΤΑΚ της

Κύπρου μέσα από την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Εργαλείων «ERC Starting Grant» και «ERC-Consolidator Grant» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council - ERC), και των Δράσεων «Marie Skłodowska Curie Actions» - Individual Fellowships (IFs)/ Standard European Fellowships (EFs), και οι προτάσεις των οποίων κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, αλλά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση, ή Άλλος Φορέας από την Κύπρο που θα αναλάμβανε τη φιλοξενία (Host Organisation) του Ερευνητή για την υλοποίηση του έργου στην Κύπρο με την προϋπόθεση ότι:

(α) οι προτάσεις «Marie Skłodowska Curie Actions» - Individual Fellowships (IFs)/ Standard European Fellowships (EFs) έλαβαν από την ΕΕ βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 90/100, αλλά, λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν χρηματοδοτήθηκαν (Below Available Budget), και

(β) οι προτάσεις «ERC-Starting Grant» και «ERC- Consolidator Grant» έλαβαν κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (Step 2) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας τελική βαθμολογία Α, αλλά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Fundable but not sufficient funds available).

 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας,  Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού. Στην περίπτωση που στην πρόταση που έχει υποβληθεί στην ΕΕ συμμετέχουν φορείς από το εξωτερικό που δεν πληρούν τον ορισμό του Ερευνητικού Φορέα του Εξωτερικού, όπως αυτός ορίζεται στο Κεφ. 1.5 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης RESTART τότε μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι. Για τους εν λόγω φορείς δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κεφ. 5.5 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης RESTART σχετικά με τις Διαδικασίες Προσφορών.

 

Ενότητα «SME Instrument – 2η Ευκαιρία»

Στην Ενότητα αυτή υποστηρίζονται καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες  υπέβαλαν προτάσεις στο πλαίσιο του Εργαλείου «SME Instrument» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ

το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν το δυναμικό και τη φιλοδοξία για ταχεία ανάπτυξη και διεθνοποίηση μέσω της εμπορικής αξιοποίησης πρωτοποριακών καινοτομιών.

Συγκεκριμένα δίδεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις: (α) να διερευνήσουν την τεχνική σκοπιμότητα και το δυναμικό εμπορικής αξιοποίησης μίας καινοτομίας διεθνούς επιπέδου (Phase Ι), και (β) να δημιουργήσουν νέα προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής διεθνούς επιπέδου τα οποία θα εισαχθούν στην αγορά (Phase ΙΙ).

Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθούν από το ΙΠΕ επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις έργων στη Φάση Ι ή στη Φάση ΙΙ του Εργαλείου «SME Instrument» (Phase Ι, Phase ΙΙ), κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Διευκρινίζεται ότι, στις Προτάσεις που υποβάλλονται στην ΕΕ στο πλαίσιο του Εργαλείου «SME Instrument-Phase II» επιτρέπεται η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στο επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας (TRL 9-πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών τεχνολογιών). Ωστόσο, οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο εν λόγω επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας, δεν καλύπτονται από τον ορισμό της Πειραματικής Ανάπτυξης και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα «"Ορίζοντας 2020" – 2η Ευκαιρία».

 

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2), της οποίας η

πρόταση υποβλήθηκε στο Εργαλείο «SME Instrument»   (Φάση Ι (Phase I), Φάση ΙΙ (Phase II)) κρίθηκε ως επιλέξιμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Επιχειρήσεις.

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού. Στην περίπτωση που στην πρόταση που έχει υποβληθεί στην ΕΕ συμμετέχουν φορείς από το εξωτερικό που δεν πληρούν τον ορισμό του Ερευνητικού Φορέα του Εξωτερικού, όπως αυτός ορίζεται στο Κεφ. 1.5 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης RESTART τότε μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι. Για τους εν λόγω φορείς δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κεφ. 5.5 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης RESTART σχετικά με τις Διαδικασίες Προσφορών.

 

Δεν θα τύχουν χρηματοδότησης από το ΙΠΕ προτάσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ξεκινήσει μετά την υποβολή της πρότασης στην ΕΕ ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και πριν την απόφαση για χρηματοδότηση από το ΙΠΕ, δεδομένου ότι ισχύει ο γενικός κανονισμός του ΙΠΕ βάσει του οποίου οι δραστηριότητες, και κατ’ επέκταση οι δαπάνες, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρηματοδοτούμενου έργου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.500.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85% 

Κατανομή προϋπολογισμού:

  • 150.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «MSCA – Individual Fellowships (IFs) / Standard European Fellowships (EFs)»
  • 700.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «ERC – Starting Grant»
  • 1.000.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «ERC – Consolidator Grant»
  • 50.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «SME Instrument-Phase I»
  • 700.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «SME Instrument-Phase ΙI»

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για χρηματοδότηση έργων που υποβάλλονται στο ΙΠΕ και αφορούν σε προτάσεις «Marie Skłodowska Curie Actions» - Individual Fellowships (IFs) / Standard European Fellowships (EFs), δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.200.000 Ευρώ.

 

 

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επιμελητήρια
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2019Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις:

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 1/07/2019, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: help_desk@research.org.cy    

Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/callsΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter