ΑΝΟΙΚΤH

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία»


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και αποτελεί ένα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία»

Κωδικός Αναγνώρισης

OPPORTUNITY/0916

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» είναι να παρέχει μία δεύτερη ευκαιρία σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο Ενότητες:

(α) την Ενότητα «Νέοι – 2η Ευκαιρία», και

(β) την Ενότητα «SME Instrument – 2η Ευκαιρία».

 

Μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώκεται από τη μία η ένταξη ή και η βέλτιστη αξιοποίηση νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου και από την άλλη η υλοποίηση διεθνώς ανταγωνιστικών έργων καινοτομίας από κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

 

Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως κίνητρο για τη συμμετοχή κυπριακών φορέων και φυσικών προσώπων σε συγκεκριμένες δράσεις του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ.

 

Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΙΠΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία», θα πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

 

Ενότητα «Νέοι – 2η Ευκαιρία»

Στην Ενότητα αυτή υποστηρίζεται η ένταξη νέων επιστημόνων στο σύστημα ΕΤΑΚ της

Κύπρου μέσα από την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.500.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% 

Κατανομή προϋπολογισμού:

 • 150.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «MSCA – Individual Fellowships (IFs) / Standard European Fellowships (EFs)»
 • 700.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «ERC – Starting Grant»
 • 1.000.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «ERC – Consolidator Grant»
 • 50.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «SME Instrument-Phase I»
 • 700.000 Ευρώ για έργα τα οποία βασίζονται σε προτάσεις «SME Instrument-Phase ΙI»

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για χρηματοδότηση έργων που υποβάλλονται στο ΙΠΕ και αφορούν σε προτάσεις «Marie Skłodowska Curie Actions» - Individual Fellowships (IFs) / Standard European Fellowships (EFs), δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.200.000 Ευρώ.

 

 

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/07/2019

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 1/07/2019, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: [email protected]    

Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.