ΠρόσκλησηΣχέδιο Eπιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Για την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής) την περίοδο 2007-2013 ετοιμάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Σχέδιο Eπιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης εργοδοτουμένου που εργάζεται με πλήρη/ ή και μερική απασχόληση σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711- 4799 και εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις €7.000 ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο επιδοτούμενος θα πρέπει :

α) να είναι εργοδοτούμενος της αιτήτριας επιχείρησης για τουλάχιστο δύο (2) συνεχή χρόνια πριν την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου (δηλαδή τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2012)

β) να είναι οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος εκτός από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή τον μέτοχο με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών (αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι μέτοχοι με τον ίδιο αριθμό μετόχων, μπορεί να επιδοτηθεί ο ένας εξ αυτών. Νοείται ότι, ο εργοδότης που ο ίδιος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν μπορεί να αιτηθεί επιδότησης για τον εαυτό του.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν μόνο εργοδότες που :

α) Ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711-4799 ) και εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 εργοδοτούμενους τον Δεκέμβριο του 2013.

β) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του Σχεδίου.

γ) Εργοδοτούν άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία.

δ) Ο εργοδότης έχει καταγράψει μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε σύγκριση με τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες, με αποδεικτικό στοιχείο τις αντίστοιχες τελευταίες οκτώ (8) τριμηνιαίες δηλώσεις του ΦΠΑ.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7,000,000

Θεματικές Κατηγορίες: 

Απασχόληση
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Εργοδότες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2014Εθνικό Σημείο Επαφής:

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης

Μάριος Ευγενίου

Λειτουργός Εργασίας Α’

email: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

τηλ: 22400907

φαξ: 22400879

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.mlsi.gov.cy/dlΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter