ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1-49 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Για την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής) την περίοδο 2007-2013 ετοιμάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1-49 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711- 4799 και εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχος, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο. Η ομάδα στόχος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €3.000 ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας). Η χορηγία θα δίδεται μόνο για τους πρώτους έξι (6) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο επιδοτούμενος θα πρέπει :

α) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και να  λαμβάνει ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.

β) Να τοποθετηθεί για ένα (1) μήνα με στόχο την πρακτική κατάρτιση (με διάρκεια τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν μόνο εργοδότες που :

α) Ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711-4799 ) και εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013.

β) Ο εργοδότης δε μπορεί να τύχει οποιασδήποτε επιχορήγησης από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020 για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου.

γ) Εργοδοτούν άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία.

δ) Δεν έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζομένων από τις 11/12/2013. Η τυχών μείωση του προσωπικού δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.000.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Εργοδότες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/02/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης

Μάριος Ευγενίου

Λειτουργός Εργασίας Α’

email: [email protected]

τηλ: 22400907

φαξ: 22400879

Ιστοσελίδα

http://www.mlsi.gov.cy/dl
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.