ΚΛΕΙΣΤH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010, ΔΡΑΣH : «Κύπρος-Γαλλία»


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Για την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής) την περίοδο 2007-2013 ετοιμάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010, ΔΡΑΣH : «Κύπρος-Γαλλία»

Κωδικός Αναγνώρισης

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ/ΚΥ-ΓΑ/0514

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και η δικτύωση ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με οργανισμούς από τη Γαλλία, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών. Επιπρόσθετα, η παρούσα Δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων δικτύων, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων Νέων Ερευνητών. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή των Νέων Ερευνητών (ΝΕ) ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1. «Υγεία»

Θεματική Ενότητα 2. «Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων»

Θεματική Ενότητα 3. «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»

Θεματική Ενότητα 4. «Τουρισμός»

Θεματική Ενότητα 5 «Ενέργεια»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν σε έργα με:

 • 100% δραστηριότητες Βασικής Έρευνας ή
 • 100% δραστηριότητες Βιομηχανικής (Εφαρμοσμένης) Έρευνας.

Το περιεχόμενο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων αναλύεται στο Κεφ. 20 της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.

Σημειώνεται ότι οι Διακρατικές Συμφωνίες που προκηρύσσονται στα πλαίσια της Δέσμης εξαιρούνται της αρχής χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η χορηγία/συνεισφορά καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0% από Διαρθρωτικά Ταμεία και 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/07/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Γεωργία Κλεάνθους

Email: [email protected]

Τηλ: +357 22 205053

Τηλ: +357  22 205000

Τ.Θ. 23422

1683 Λευκωσία
Κύπρος

Σημείο Επαφής EE

Προς το παρόν δεν είναι υπάρχει

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL/news/3695.html
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.