ΚΛΕΙΣΤH

Strand 2: Democratic engagement and civic participation Measure Civil Society Projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Strand 2: Democratic engagement and civic participation Measure Civil Society Projects

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές και περιλαμβάνει ιδίως: δραστηριότητες καθορισμού ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας και στη διαπραγμάτευση προτάσεων πολιτικής, παροχή ανάδρασης σε σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω έργα θα καλέσουν τους πολίτες να ενεργήσουν μαζί ή να συζητήσουν για τα θέματα ετήσιας προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει έργα που υλοποιούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις οι οποίες προωθούν ευκαιρίες για αλληλεγγύη, κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Ένα έργο της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

- Προώθηση κοινωνικής δέσμευσης και αλληλεγγύης: δραστηριότητες που μπορούν να προωθήσουν το διάλογο/τις εκστρατείες/τις δράσεις στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πλαίσιο των δικαιωμάτων και ευθυνών των πολιτών της Ένωσης και να δημιουργήσουν τη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και της διαδικασίας χάραξης πολιτικής.
-Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή των μεμονωμένων απόψεων των πολιτών για ένα συγκεκριμένο θέμα που ορίζεται κάθε χρόνο, προωθώντας την προσέγγιση από τη βάση [περιλαμβανομένης της χρήσης κοινωνικών δικτύων, διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) κ.λπ.] και την παιδεία για τα μέσα.
-Εθελοντισμός: δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεγγύη των πολιτών της Ένωσης και γενικότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Strand 2-Democratic engagement & civic participation: περίπ. 60% του συνολ. προϋπολογισμου του έργου που είναι 185 468 000 ευρώ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό ανά project: 150 000 EUR

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Δεν έχει οριστεί ακόμη

Σημείο Επαφής EE

[email protected] (Civil society projects)
 

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.