ΚΛΕΙΣΤH

PARES: Benchmarking between Employment Services (2007-2013)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

PARES: Benchmarking between Employment Services (2007-2013)

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2013/016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ‘PARES’ είναι να ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης ‘PARES’ για υποβολή προτάσεων είναι να ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Η πρόσκληση έχει ως στόχο να:

  • Βοηθήσει τη δημιουργία συστήματος/ ων συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης της ΕΕ / του ΕΟΧ κατά την υλοποίηση δράσεων με προτεραιότητα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση,
  • Στηρίξει πρωτοβουλίες διακρατικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν μια σειρά από υπηρεσίες απασχόλησης στην ΕΕ / ΕΟΧ
  • Χρησιμοποιήσει αποτελέσματα Έργων συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει στοιχείων σχετικά με την απόδοση και τις ορθές πρακτικές στην παροχή των υπηρεσιών απασχόλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2014

Σημείο Επαφής EE

Employment, Social Affairs & Inclusion
[email protected]

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.