ΠρόσκλησηDevelopment of Research & Innovation in Enterprises

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: EUROSTARS CYPRUS

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Development of Research & Innovation in Enterprises

Κωδικός Αναγνώρισης: EUREKA/EUSTAR/0114

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

To Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 33 ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «EUROSTARS» για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ ετησίως. Η Δράση «EUROSTARS Κύπρου» του ΙΠΕ, προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «EUROSTARS».

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια ΜΜΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις ερευνητικές δραστήριες ΜΜΕ. Η υποβολή της πρότασης Έργου γίνεται  ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για την υποβολή των Προτάσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική. Κατόπιν παράκλησης της Γραμματείας του Προγράμματος EUROSTARS, προς τα Εθνικά Γραφεία EUREKA, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα ακόλουθα έντυπα, τα οποία διατίθενται στον ιστοχώρο του ΙΠΕ στη διεύθυνση:http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/eureka_/eurostars/call.html,

-          την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κωδικό EUREKA/EUSTAR/0114,

-          το έγγραφο «Eligibility Guidelines for Project Applications», και

-          τοέγγραφο «Guidelines for Completing an Application».

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες που έχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA.
• ΘΕ1.Electronics, IT and Telecommunications Technology
• ΘΕ2.Industrial Manufacturing, Material and Transport
• ΘΕ3.Other Industrial Technologies
• ΘΕ4.Energy Technology
• ΘΕ5.Chemistry, Physical and Exact Sciences
• ΘΕ6.Biological Sciences
• ΘΕ7.Agriculture & Marine Resources
• ΘΕ8.Agrofood Technology
• ΘΕ9.Measurements and Standards
• ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε έργα με δραστηριότητες
Βιομηχανικής (Εφαρμοσμένης) Έρευνας ή/και δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

The Maximum Funding per Project for the Cypriot Partners amounts to 150.000 Euros.
The Maximum Funding per Project for the Cypriot Partners can be increased up to 170.000
Euros when the Project Coordinator of the International Consortium comes from Cyprus.
Foreign Partners will be funded by their respective national EUREKA offices.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2014Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας
mportokallides@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE:

Eureka Secretariat, ESE
http://www.eurostars-eureka.eu/home/contactus

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/eureka_/eurostars/call.html

Άλλοι Σύνδεσμοι:

Links: http://www.eurostars-eureka.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter