Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας  πολιτικής της ΕΕ. Κατά κανόνα είναι διεθνικά – δηλαδή στην υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

 

 

Ανά Θεματική Κατηγορία
Ανά Πρόγραμμα
Θεματική Κατηγορία / Πρόγραμμα Προσκλήσεις
    Ανοικτές Κλειστές Μελλοντικές
Show Programmes Hide Programmes Αγροτική Ανάπτυξη - 9 -
  M-ERA.NET - 1 -
  ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 7 -
Show Programmes Hide Programmes Αθλητισμός - 17 -
  ERASMUS+ - 16 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική - 20 -
  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS) - 1 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 9 -
  Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - 2 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 6 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Αλλες Υπηρεσίες - 16 -
  ΗΡΑΚΛΗΣ III - 3 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 13 -
Show Programmes Hide Programmes Αλλη Θεματική Κατηγορία - 57 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  FISCALIS 2020 - - -
  GALILEO ΚΑΙ EGNOS (EUROPEAN GEOSTATIONARY NAVIGATION OVERLAY SERVICE) - - -
  M-ERA.NET - - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 7 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 3 -
  ΗΡΑΚΛΗΣ III - 1 -
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 1 -
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 3 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 40 -
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020 - - -
  ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2020 - - -
  ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - - -
Show Programmes Hide Programmes Απασχόληση 2 33 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 2 28 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 2 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 1 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Αστική Ανάπτυξη - 5 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  ERASMUS+ - 3 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Βιομηχανία - 43 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 6 -
  M-ERA.NET - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 36 -
Show Programmes Hide Programmes Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία - 19 -
  EUREKA CYPRUS - 4 -
  M-ERA.NET - 2 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 11 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Δημόσια Διοίκηση - 30 -
  ERASMUS+ - 3 -
  ΗΡΑΚΛΗΣ III - 21 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 6 -
Show Programmes Hide Programmes Διάστημα 12 19 11
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 12 18 11
Show Programmes Hide Programmes Δικαιοσύνη - Ασφάλεια 7 79 3
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 1 - -
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 36 1
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - 8 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 1 -
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 18 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 3 -
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6 12 2
Show Programmes Hide Programmes Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 164 1
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 2 -
  ERASMUS+ 1 99 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 1 -
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 1 -
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - 9 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 13 -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 9 1
  ΗΡΑΚΛΗΣ III - 15 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 1 9 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 2 -
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 4 -
Show Programmes Hide Programmes Εμπόριο - 22 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 6 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 14 -
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Ενέργεια 13 81 40
  EUREKA CYPRUS - 2 -
  M-ERA.NET - 3 -
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' - 7 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 13 69 40
Show Programmes Hide Programmes Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 81 553 56
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 1 3 -
  COST - EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 1 -
  EUREKA CYPRUS - 5 -
  M-ERA.NET - 5 -
  RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL - 5 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 1 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 80 525 56
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 6 -
Show Programmes Hide Programmes Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα 9 100 1
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 1 -
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 6 -
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 2 42 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 2 21 -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 3 1
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 2 -
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 1 -
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 7 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 4 11 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 3 -
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Μετανάστευση και Ιθαγένεια 4 13 -
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - 4 -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 8 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 4 - -
  ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF) - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Μεταφορές 22 110 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' 1 7 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 21 101 -
Show Programmes Hide Programmes Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα 5 46 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 1 22 -
  EUREKA CYPRUS - 5 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 1 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 6 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 4 12 -
Show Programmes Hide Programmes Νεολαία 1 75 1
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 1 -
  ERASMUS+ 1 55 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 8 -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 2 1
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 6 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά 2 66 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 14 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 2 7 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 5 -
  ΗΡΑΚΛΗΣ III - 13 -
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 24 -
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020 - 1 -
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ 7 78 8
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 6 78 8
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 1 81 1
  EUREKA CYPRUS - 4 -
  M-ERA.NET - 3 -
  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS) - 3 -
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 4 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 1 31 1
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) - 36 -
Show Programmes Hide Programmes Περιφερειακή Ανάπτυξη 4 9 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 4 8 -
Show Programmes Hide Programmes Πληροφορική 5 64 1
  ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL) - 4 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 7 -
  EUREKA CYPRUS - 4 -
  M-ERA.NET - 1 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 1 -
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' - 1 -
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 1 -
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - 2 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 1 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 5 37 1
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ - 4 -
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Πολιτισμός 2 42 1
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 2 -
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2 17 -
  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 13 1
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 2 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 7 -
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Τηλεπικοινωνίες 4 47 -
  EUREKA CYPRUS - 4 -
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' 4 32 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - 11 -
Show Programmes Hide Programmes Τουρισμός - 10 -
  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 6 -
  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 4 -
Show Programmes Hide Programmes Υγεία 2 58 -
  ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL) - 4 -
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' - 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 1 -
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 4 -
  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 2 39 -
  ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 9 -

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter